ویژگی های رومالین :

رومالین
رومالین

یکی دیگرازویژگی های رومالین برجسته ومنحصر بفرد رومالین سطوح دارای بافت وغیریکنواخت ان است  که این محصول را از دیگر پوششهای ساختمانی متعارف مجزا ساخته و توانسته یکنواختی را از نگاه بیننده دورنموده وبه محیط شادابی جذابیت وارامش خاصی ببخشد این مهم ازموضوعات وایتم وابسته به ان امروزه در سراسر جهان مورد توجه خاص شمار زیادی از معماران وطراحان برجسته قرار گرفته است

رومالین هم از لحاظ کیفیت هم لحاظ زیبایی ونوع اوری وهم از لحاظ اقتصادی کاملا نسبت به محصولات مشابه صاحب برتری است و میتوان از ان بعنوان یک پوشش عمده ساختمانی استفاده نمود این پوشش ساختمانی اکنون در تمامی جهان شنخته شده ودر اینده ای نزیک بخاط ویژگی های فنی واجرایی همچون دیگر کشور ها جایگزینی مناسب برای بسیاری از روش های پوشش سطوح خوهد شد

اجرای رومالین و فامالین

اطلاعات بیشتر