زمان خشک شدن بلکا فامالین

 

بلکا
زمان خشک شدن بلکا

با توجه به آسیب پذیری خمیر رومالین پس از اجرا و در هنگام خشک شدن کار فرما میبایست به نکات زیر توجه نماید.

  • جلوگیری از هر گونه ضربه و سایش و اصطکاک بدن یا هر شی خارجی با سطح پوشیده از رومالین.
  • خودداری از انجام هر گونه عملیاتی که موجب برخواستن گردو غبار شود و همچنین می بایست از سوراخ کاری توسط ابزار های مربوطه خود داری کرد.
  • جهت خشک شدن و گیرایش رومالین هنگام اجرا جریان هوا در محیط اجرا وجود داشته باشد تار طوبت ناشی از خمیر روالین از محیط خارج شود.
  • در فصول سرما بایستی از وسایل گرم کننده استفاده نمود تا زمان گیرایش رومالین کاهش یافته و از بوجود امدن خرابیهای موضعی بخاطر رصوبت زیاد بر روی رومالین جلوگیری شود.

قیمت بلکا

قیمت رومالین

فروش بلکا

آموزش بلکا کاری

فامالین

خدمات بلکا

آموزش بلکا

بلکا

خرید بلکا

ارزانترین بلکا

کاتالوگ بلکا

رنگ بلکا

رومالین

بلکا کاری

فیلم اجرای بلکا

بلکا کاسیت

دکوراسیون منزل

بلکا در اتاق کودک

تزئین منزل با بلکا

سلومیکس