زمان خشک شدن بلکا فامالین

بلکا
بلکا -فروش بلکا- اجرای بلکا- رومالین- پتینه- ابریشم- تولید بلکا- اجرایکروزه بلکا -نصب بلکابلکا کاسیت-بلکا – فروش و اجرای بلکا

با توجه به آسیب پذیری خمیر رومالین پس از اجرا و در هنگام خشک شدن کار فرما میبایست به نکات زیر توجه نماید.

  • جلوگیری از هر گونه ضربه و سایش و اصطکاک بدن یا هر شی خارجی با سطح پوشیده از رومالین
  • خودداری از انجام هر گونه عملیاتی که موجب برخواستن گردو غبار شود و همچنین می بایست از سوراخ کاری توسط ابزار های مربوطه خود داری کرد.
  • جهت خشک شدن و گیرایش رومالین هنگام اجرا جریان هوا در محیط اجرا وجود داشته باشد تار طوبت ناشی از خمیر روالین از محیط خارج شود
  • در فصول سرما بایستی از وسایل گرم کننده استفاده نمود تا زمان گیرایش رومالین کاهش یافته و از بوجود امدن خرابیهای موضعی بخاطر رصوبت زیاد بر روی رومالین جلوگیری شود