نکات کلیدی در معماری داخلی فضاهای مسکونی

نکات کلیدی در معماری داخلی فضاهای مسکونی

برخی از مهمترین االگوها و قواعد عبارت‌اند از: تناسب و مقیاس، تعادل، ریتم و آهنگ، تاکید، تکرار، کنتراست، هماهنگی، وحدت، مقاومت و ایستایی و جزئیات

تزئین زیبای دیوارهای منزل با رنگ و نقاشی بلکا

تزئین زیبای دیوارهای منزل با رنگ و نقاشی بلکا

طبق آخرین آمار، رنگهایی که در بیشتر کشورهای جهان سوم و در حال توسعه استفاده می شوند، در کشورهای پیشرفته از چرخه استفاده خارج شده اند